Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

*Şirketin Ünvanı: ELDERSA Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

*Faaliyet Konuları:

- Akıllı konut konseptinde, bina için ve dışı sistemlerin tasarımı, imal ettirilmesi, satış ve montajı,

- Bahçe, bina içi ve dışı her türlü dekoratif, ısı tasarrufu ve emniyet amaçlı mantolama, kaplama, süsleme, aydınlatma, sensor tasarımı, imal ettirilmesi, mevcut ürünlerin alımı, satışı veya montajı,

- Sağır ve işitme engelli bireylere yönelik IS uluslararası işaret dili ve TİD Türk İşaret Dili tercümanlığı hizmetleri,

- Sağır ve işitme engellilerin iletişim ihtiyaçları için gerekli elektronik cihazlar ve digital ürünlerin tasarımı, imal ettirilmesi, satışı,

- Yurt içinde ve yurt dışında Turizm amaçlı gezi, konferans, toplantı, eğlence vb. etkinliklerin organizasyonu,

- Eğitim ve seminerler için gereken her türlü bilgilendirme materyali, kırtasiye, defter, kitap vb. ürünlerin tasarımı, imal ettirilmesi, mevcut ürünlerin alımı, toptan veya parkende satışı,

- Şirket iştigal konularının gerçekleşmesi amacıyla AR-GE araştırma geliştirme için bilgi işlem merkezleri kurabilir, bu merkezlerde kendi ürünleri yanı sıra diğer şirketlerin projelerinde de çalışmalar yapabilir, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla iş birliği yapabilir, ortaklık kurabilir.

- Şirket iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir.

- Şirket iştigal konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul madde satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir

- Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir.

- Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir.

- Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir

- Şirket taşınmazlarını gerçek ve tüzel 3.kişilerin borçları için ipotek verebilir.

- Şirket genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi mükellefiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde müdürün teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

*Sermaye, Kurucular ve sermaye payları:

Şirketin sermayesi 50.000 Türk lirası olup, bunun:

- Muhammed İkbal Yıldız, %75 (500) paya tekabül eden 75.500 Türk Lirası,

- Doğan Özdemir, %25 (500) paya tekabül eden 12.500 Türk Lirası,

Sermaye payları taahhüt edilmiş olup, 2 yıl içinde ödenecektir.

*Müdürler;

Şirketin Genel Müdürü Muhammed İkbal YILDIZ olup, Dış ilişkileri ve AR-GE çalışmalarından sorumlu Müdür Doğan ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

*Adres

Şirketin merkezi: Törekent Mah. 339 Sokak 1/4A Sincan Ankara adresindedir.